Thursday, October 17, 2013

Side branch stent


Титэм судасны интервенцийн үед судас салаалах хэсэгт буюу бифуркаци орчимд байрласан гэмтэлийг тэлэх, стент тавих асуудал төвөгтэй, нарийн арга техник шаарддаг. Салаалалт орчмын гэмтэл нь стент байрлуулахад төвөгтэй, стент тромбоз бий болох, дахин нарийсалтын хувь өндөр зэрэг олон эрсдэлийг дагуулж байдаг. Энэхүү бэрхшээлийг давах нэг арга зам нь side branch stent юм. Side branch stent загвар, тэлэх арга зам, өвөрмөц онцлогоороо ялгаатай олон хэлбэрүүд байдгаас дээрхи видеонд Tryton загварын side branch stent-ийг танилцуулсан болно. Тус стентийг бүтээгчид янз бүрийн гэмтлийн үед тавих боломжтой, салаалж буй судасыг найдвартай тэлдэг, үндсэн судсанд гэмтэл бага учруулдаг, тэлэлт хийхэд хялбар зэрэг олон давуу талыг танилцуулсан ба эмнэлзүйн судалгаанууд эерэг үр дүнг өгч байгаа юм.