Wednesday, October 9, 2013

Kissing-balloon technique


Kissing-balloon арга барил (kissing-balloon technique) нь титэм судасны интервенцийн үед ерөнхий судаснаас хажуугийн салаа гарах хэсэг (бифуркаци) орчимд байрласан нарийслийг тэлэхэд ашиглагддаг. Үйлдлийг гүйцэтгэхдээ эхлээд ерөнхий судас болон түүнээс гарсан хажуугийн салаа тус бүрт хөтлөгч wire (guide wire) байрлуулна. Эхний баллон тэлэгчийг ерөнхий судсанд байрлуулж, хоёрдахь баллон тэлэгчийн дистал хэсгийг хажуугийн салаа руу аль болох гүн оруулж байрлуулах ба проксимал хэсгийг ерөнхий судсан дахь баллон тэлэгчтэй хамт байрлуулна. Хоёр баллоныг тэлэхдээ дан судсанд хийгдэх тэлэлтээс арай бага даралтаар хийлдэг. Учир нь ерөнхий судсанд 2 баллон тэлэгч байгаа тул хэт өндөр даралтаар хийлэх нь судасны хананд даралтын ачаалал үзүүлснээр гэмтэл үүсгэх эрсдэлтэй байдаг. Хажуугийн салаанд байрлуулж буй баллон тэлэгчийг аль болох гүн оруулснаар ерөнхий судсан дахь стентийн хажуугийн салааны амсартай давхцаж байрласан хэсэг цусны урсгалын дагуу чиглэлд буюу хажуугийн салаа руу ивэрч ордог. Зарим тохиолдолд баллон тэлэгчийг хангалттай гүн оруулж байрлуулаагүйн улмаас стент ерөнхий судас руу чиглэлтэй ивэрч орсноор тэр хэсэгт тромбоз, дахин нарийсал үүсэх эрсдэл бий болдог байна.